OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

FAQ

번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
5 내용 보기
KLEPSYMON[클렙시몬]
22.04.07
31
0
0점


게시판혹은 고객센터를 통해 구매내역 확인을 위한 고객님의 성함과 연락처,구매시기 그리고 A/S 사유를 남겨주세요.
제품 자체 결함에 의한 수리사항은 보증 기간 내에서는 무료로 A/S를 받으실 수 있으며, 제품 자체 결함 외의 고객 과실로 인한 문제 등의 사유에는 비용이 청구됩니다. 

단, 보증기간에 관계없이 왕복 택배비는 유료입니다. (자체 결함은 제외)*주의사항

 공인되지 않은 판매처에서 구매한 제품의 리퍼서비스 및 보증은 불가능하며,

KLEPSYMON[클렙시몬]의 동의 없이 자체적으로 수리한 후에 발생하는 제품 결함 및 손해에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.


4 내용 보기
KLEPSYMON[클렙시몬]
22.04.07
32
0
0점

*교환

상품 수령 후 14일 이내에 접수 시에만 반품 및 환불 가능합니다. (단순변심 환불 시 추가 배송비용 발생)

채널톡 혹은 고객센터를 통해 환불 의사를 밝힌 후 접수해주세요.


*반품 및 환불

 상품 수령 후 14일 이내에 접수 시에만 반품 및 환불 가능합니다. (단순변심 환불 시 추가 배송비용 발생)

채널톡 혹은 고객센터를 통해 환불 의사를 밝힌 후 접수해주세요.


*주의사항

 동의없이 착불로 보낸 물품은 접수되지 않으며 반송처리 될 수 있으며 분실시 책임지지 않습니다.

꼭 접수 후 지정된 택배사를 이용하여 지정된 주소로 보내주세요.


*교환 및 반품이 불가능한 경우

 제품 본품, 박스, TAG 등의 구성품이 누락되거나 손상되어 상품 가치가 상실되었을 경우

반품 과정 중 손상이 발생할 경우 (이동 중 손상되지 않도록 수령한 상태와 동일하게 안전 포장 부탁 드립니다.)

상품을 착용하거나 사용했던 흔적이 있을 경우


3 내용 보기
KLEPSYMON[클렙시몬]
22.04.07
32
0
0점

채널톡 혹은 고객센터로 실시간 문의해주세요.

다만 오후 2시 이전 주문 건은 당일 출고가 원칙이며 출고 후에는 주문내용변경을 불가합니다.

출고 후 택배사에 입고가 되면 교환 혹은 반품 문의를 주셔야 합니다.


2 내용 보기
KLEPSYMON[클렙시몬]
22.04.07
33
0
0점

영업일 기준 오후 2시 이전 결제완료 주문 건까지 당일출고를 원칙으로 하고 있습니다.

출고 후 택배사의 사정으로 인해 3~5일 정도 소요됩니다.


주말 및 공휴일에 결제된 주문은 휴일 종료 후 가장 빠른 영업일에 순차적으로 출고 됩니다.

 

1 내용 보기
KLEPSYMON[클렙시몬]
22.04.07
32
0
0점


KLEPSYMON[클렙시몬]은 품목별 소비자 피해 보상규정에 의거 하여 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품 보증기간은 구입일자를 기준으로 산정하며 제품별로 기간이 상이하며,

제품 보증기간 및 A/S에 대한 상세한 내용은 Q&A게시판 혹은 고객센터에 문의하시길 바랍니다.


*품질 보증서를 지참하는 제품은 A/S혹은 상담 시 품질보증서가 필요하니 잘 보관하시길 바랍니다.


*관리자 로그인시에만 버튼이 노출됩니다. 수정은 여기 클릭 으로 접속해서 수정